Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Web2
 
 
EST
Webbyt
RUS
Webbyt
ENG

Webbyt Kõik teatedKõik teated

Webbyt
Sitemap Sisukaart   Print Prindi
Webbyt
 

"Tantsud tähtedegea" toetused

10.01.2009

Kanal 2 tõi 2008.a sügisel taas vaatajateni saatesarja „Tantsud tähtedega”, mille vaatajahääletustest laekunud tuludest 50% annetatakse Eesti liikumispuudega lastele.
 

Annetuse jagamisel liikumispuudega lastele on Kanal 2 partneriks Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit (Endla 59, 10615 Tallinn).

Annetuse jagamist liikumispuudega lastele korraldab Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu poolt moodustatud 5-liikmeline komisjon. Komisjoni kuuluvad Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu esindajad ning liikumispuudega laste vanemad kui toetuse saajate sihtgrupi esindajad.

Toetuse jaotamise eesmärgiks
on Eesti liikumispuudega lastele võimaluste loomine enda füüsiliseks ning vaimseks arendamiseks.
Toetus on eelkõige mõeldud lapse kehaliseks arengu soodustamiseks, huvialaharrastusteks, taastusraviks, õppimisvõimaluste loomiseks, toimetulekuks igapäevases elukeskkonnas jne (näiteks täiendavad füsioteraapiaprotseduurid, täiendav taastusravi, ravimite eest tasumine; samuti abivahendite muretsemine või omaosaluse maksmine abivahendite muretsemisel; osalemine huvialaringis, laagrites ja koolitustel, eluaseme kohandamine, invatranspordi kasutamine jms, loetelu ei ole ammendav).

Sihtgrupp:
toetust võivad taotleda liikumispuudega lapsed vanuses kuni 18 aastat (ka noored, kes õpivad gümnaasiumis või kutseõppeasutuses ja on vanemad kui 18) puude raskusastmest sõltumata.

Ei toetata:

 • toitlustamist, riiete soetamist, eluasemekulude katmist jne (loetelu ei ole ammendav);
 • sihtkapitalist ei maksta rahalisi toetusi;

NB! Asjade, teenuste jne eest tasub Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit müüja või teenuseosutaja arvete alusel. Arve saajaks/maksjaks on Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit ning sellel peab olema ära näidatud toetust saava lapse nimi.

Toetuse taotleja:
võib olla liikumispuudega laps. Taotluse võib lapse eest esitada ka tema vanem või eestkostja, sotsiaalhoolekandeasutus või liikumispuudega inimesi ühendav mittetulundusühing.

Toetuse saamiseks:
Toetuse taotleja esitab kuni 1-leheküljelise A4 formaadis taotluse, milles peab olema:

 • lapse ees- ja perekonnanimi;
 • isikukood;
 • elukoht;
 • ülevaade lapse liikumisega seotud  probleemidest ning põhjendus, kuidas oleks võimalik siht- kapitalist makstava toetusega last arendada, toetada (arengunägemus) jms
 • eraldi peab olema välja toodud toetuse taotleja poolt soovitav asi, teenus, koolitus, vms ning selle orienteeruv maksumus (võimalusel ka teenuse osutaja, asja müüja, koolituse läbiviija andmed)
 • kui laps kuulub liikumispuudega inimeste ühingu(te)sse, siis ka ühingu(te) nimi.

Taotluses tuleb märkida ka

 • toetuse taotleja ees- ja perekonnanimi;
 • isikukood;
 • elukoht;
 • suhe lapsega (lapsevanem, eestkostja, hoolekandetöötaja vms)
 • kontaktandmed (e-post ja telefoninumbrid)
 • kas ollakse nõus lapse nime avalikustama meedias heategevust kajastavates materjalides.

Siia klõpsates avaneb taotlus!

Toetuse taotlused tuleb esitada hiljemalt 31. jaanuariks 2009
postiaadressile: Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit
Endla 59-108
10615 TALLINN
Ümbrikule kirjutada märksõna „Tantsud tähtedega”
või meiliaadressile: elil@elil.ee

Pärast taotluste esitamise tähtaja lõppu vaatab komisjon esitatud avaldused läbi ja otsustab, keda toetatakse ja kui suures mahus.
Vajadusel võtab komisjon ühendust taotluse esitajaga andmete täpsustamiseks.
Taotluste hindamise peamiseks kriteeriumiks on toetuse eraldamisest saadav kasu lapse nii füüsilisele kui ka vaimsele arengule.
Toetuse saamisest/mittesaamisest informeeritakse iga taotlejat personaalselt.

Täiendav info:
Auli Lõoke, Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu tegevjuht
52 93144, 6720223
elil@elil.ee

Külli Urb, Liikumispuudega Laste Tugiühingu esimees
55 672585
kylli@samm.ee

 
Web2