Kõik teated

Addenda OÜ koostöös Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu ning Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusega viib läbi motivatsiooni ja tööleidmise koolitused liikumispuudega inimestele Harjumaal. Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Struktuuritoetustest.

Projekti jooksul viiakse läbi 2 koolitustsüklit töötutele liikumispuudega inimestele. Koolitustsüklid viiakse läbi 3. mai - 26. mai ja 6. september – 27. september 2010.
Üks koolitustsükkel grupile koosneb 10 koolitusest, kokku 40 akadeemilist tundi. Lisaks on võimalik saada igal grupi liikmel 5 akadeemilist tundi individuaalset nõustamist.            
.
 

Projekti eesmärgiks on aidata liikumispuudega inimesi siseneda tööturule ning seal püsida. Eesmärk on sihtrühma aktiviseerimine ja enesehinnangu tõstmine, võimaldades motivatsiooni tekitamiseks ja töö otsimiseks vajalikke koolitusi.

Koolitused viiakse läbi järgnevatel teemadel:

03. mai Eneseanalüüs
- Eneseanalüüs oma kompetentsidest: teadmised, oskused, kogemused; tugevused ja nõrkused. Kuidas neid esitleda tööintervjuul ja kandideerimistekstides
- Mulle sobivad töö valdkonnad – mis mulle meeldib vs milles ma olen hea

05. mai Eesmärkide püstitamine ja täideviimine
- Lühi- ja pikaajaliste eesmärkide seadmine
- Eesmärkide tasakaalustamine isikliku ja tööelu vahel
- Hästiformuleeritud eesmärkide sõnastamine

07. mai Puudega inimese õigused tööturul
- Oluline uuest Töölepinguseadusest
- Töölepinguseadusest tulenevad soodustused: puhkuse lisapäevad, paindliku tööajaga töötamise võimalused jms
- Õigused sisenemisel tööturule, sh koolitused ja praktika
        - tööturuteenused puudega  inimesele
        - tööturutoetused tööandjale 

10. mai Töö otsimine
- Missugust strateegiat valida töö saamiseks?
- Kuidas hinnata ennast töökohale sobivaks?
- Milliseid kanaleid kasutada töö otsimiseks?
- Töökohtade otsimine internetist
- Töökohtade sobivuse hindamine ja analüüs  

12. mai Kuidas koostada ideaalset CV-d?
- Milline peab välja nägema korrektne CV tööandjale esitamiseks?
- Mille järgi tööandja Sind valib?
- Praktilise tööna koostada CV ja kaaskiri töökohale kandideerimiseks
- CV ja kaaskirjade analüüs ja hindamine

14. mai Käitumine tööintervjuul
- Kuidas käituda tööintervjuul?
- Intervjueerimise erinevad stiilid, mida tööandja kasutab
- Millele oma tutvustamisel fokusseerida?
- Kuidas tööandja küsimustega toime tulla? Võimalikud strateegiad.
- Praktiline ülesanne: kandideerimine töökohale ja tööandjaga esmase kontakti loomine.

19. mai Isikuandmete kaitse puudega inimese töö otsimisel
- Isikuandmete kaitse eesmärk, puue kui delikaatsete andmete hulka kuuluv teave isikust
- Kas puuet on mõtet töövõtja eest varjata? Poolt ja vastuargumendid.
- Tööandjaga vestlus puudest tingitud erivajaduste olemusest, oma tugevuste rõhutamine
- Võrdse kohtlemise seadus: puude alusel on diskrimineerimine (ka tööturul) keelatud 

21. mai Kuidas südamerahuga öelda EI?
- Programmeerunud ja kinnitunud tegevuste analüüs ja vabanemine
- Käitumismudelite muutmine ehk suhtumise muutmine olukorra suhtes
- EI ütlemise mõttekus ja mõttetus, selle analüüs
- EI ütlemise võimalused ja strateegiad
- EI ütlemise mõju püstitatud eesmärkidele, näite analüüs
- Partneri või vastase tunnetamine vajaliku strateegia valikul
- Mina- kaitsed, mis teevad suhtlemise keeruliseks
- Harjutused ja praktilised näited 

25. mai Eneseteadlikkuse tõus
- Enese väärtustamine- mina-kaitsed, enesekindluse allikad ja eneseusk
- Väärtused ja eneseväärikus - nende hoidmine
- Enesekindluse allikad
- Olulised väärtused ja juhtmõtted elus - enesekindluse alus
- Toetumine parimale endas
- Enesekehtestamise olemus ja enesekehtestamist nõudvad situatsioonid igapäevaelus

26. mai Motivatsioon
- Motivatsioon ja erinevad motivatsiooni teooriad
- Motiveerimise tsükkel
- Motivatsioonist hoidumise põhjused
- Erinevad isiksused, erinevad motivaatorid
- Individuaalne töö: Motivatsioonitegurite hindamine
- Mis mind motiveerib?
- Hertzbergi kahe faktori teooria praktilised rakendused


Kõik koolitused on ineteraktiivsed, palju tehakse grupitööd ja harjutusi.

Koolituskoht: Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, aadressil Astangu 27, Tallinn

Ajakava:
10.00 – 11.30 koolitus
11.30 – 12.15 lõuna
12.15 – 13.45 koolitus

Koolitus on osalejatele tasuta!
Osalejatele on organiseeritud lõunasöök ja hüvitatakse transpordikulud koolitusele sõiduks. Eriteenuste kasutamise soovist tuleb teada anda registreerimisel.

Koolitus liikumispuudega töötutele

27.04.2010

Registreerida saab kuni 03. maini
 

 Kursuslased kindlustatakse lõunasöögiga ja hüvitatakse ka transpordikulud koolitusele sõiduksRegistreerimine: e-post nele.nou@addenda.ee või telefon 661 2622.
Kõik lisaküsimused koolituse sisu ja vormi palun esitada
Nele Nõule. Nele kontaktid:
Addenda OÜ
tel 661 2622, mob 555 66 482
nele.nou@addenda.ee

www.addenda.ee


Tagasi